homeslider3-Book

ליטיגציה ובעברית התדיינות, הינה שם כולל לתהליך בניית התיק וההיערכות הטאקטית והאסטרטגית אליו. בתוך כך נכללים מלאכת איסוף הראיות בתיק, הפעלת החקירה, פנייה למומחים, הכנה וניסוח של כתבי בית הדין, יכולת ניהול משאים ומתנים וכן הצגת טיעונים והופעות בבתי המשפט ובערכאות  מעין שיפוטיות.